VERTIKALI

Project for Renovation and Extension of Post Office Building, Nessebar city

 • Designer:
  architect Tsvetan Simeonov
  architect Ivaylo Simeonov


 • Year:
  2015

 • Phase:
  Conceptual Project

 • Location:
  Nessebar

 • Default parameters:
  Total Build Area - 1487кв.м

 Архитектурния проект предлага пристройката да е ситуирана североизточно в „Г“-то на съществуващата сграда. Обособен е нов вход, асансьор и стълбищна клетка. Развити са четири етажа със застроена площ:

 първи етаж -206 кв.м ;втори етаж -201 кв.м ;трети етаж -205 кв.м ;четвърти етаж – терасовиден – 205 кв.м. Съществуващата сграда функционално е приобщена към новата. Преустройват се офиси и съществуващите санитарни възли в WC, които се ползват за новата сграда.

Изложението на новопроектираните офиси е благоприятно – източно. 

Така ситуирана пристройката може да се изпълни без да се нарушава целостта и функционирането на съществуващата сграда. Т.е. за да се обезпечи непрекъсване на работния процес на фирмите и институциите, работещи в съществуващата сграда в проектирането е заложено поетапното строителството: 

   -I-ви етап: „Пристройка към съществуваща сграда в ПИ 149, кв. 502 по плана на гр. Несебър“ 

   - I I -ри етап: „Реконструкция и реновация на съществуваща сграда в ПИ 149, кв. 502 по плана на гр. Несебър“ 

Архитектурно-художественият образ на новопроектирана и съществуваща сгради са съобразени с изискванията, произтичащи от местоположението и функцията им. Архитектурният проект предлага решение за вписването на обекта в околното пространство, което е убедително обвързано по отношение на функционалното, визуално и стилово съответствие с предвижданията на проектите, които са в процес на реализация в контактната зона и конкретно с новоизграждащия се Културен център. По този начин съществуващата и новопроектираната сгради ще станат част от съвремен комплекс от общото външно пространство. 

В проектът реконструкция на съществуващата сграда се цели подобряване по 3 показателя:

I-во - Приобщаване – чисто визуално в съвременната среда на площадното пространство (не само обвързване с пристройката);

II-ро – Достигане на нормите за енергийна ефективност на сградата чрез санирането ѝ;

III-то – Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, (удовлетворявайки изискванията на наредба № 4) чрез благоустрояване на околното пространство и съществуващия вход и респективно чрез асансьора на новопроектираната сграда. 

Съществуващият процент озеленяване е 30%. Новоизградената сграда е частично върху зелена площ/ 201кв.м/, което води до намаляване на % на зелените площи. Необходимата зелена площ ще трябва да се достигне чрез покривно и терасовидно озеленяване, или вертикално озеленяване в зелените площи. 

 

Similar projects
Top