ВЕРТИКАЛИ

За нас:

ВЕРТИКАЛИ ЕООД е създадена през 2007 г. въз основа на 15 годишния проектантски опит на архитект Цветан Симеонов и проектантската практика на СТУДИО МЯРА и АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ СИМЕОНОВ

За достигнатото ниво в архитектурното проектиране и интериорния дизайн говорят множеството награди и дипломи от национални архитектурни конкурси и изложби.

Във ВЕРТИКАЛИ ЕООД е пренесена основната дейност от СТУДИО МЯРА и АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ СИМЕОНОВ и е създадена структура за цялостни интериорни, решения обвързани с конкретни изпълнители. Проектантите имат добър опит в овладяването на обществени пространства и цялостни решения за дома и офиса.

.......... СПИСЪК С ПРОЕКТИРАНИ ОБЕКТИ
/непълен списък/
 
ПУП
Еко пътека с. Кошарица – местност Плазовец, общ. Несебър, 2016 г.
ПУП-ПРЗ  за  ПИ № 81178.5.92, м. „Аклади” землище с. Черноморец, общ. Созопол, площ 3006,35м2, 2016 г.
ПУП-ПЗ за УПИ III – 28 (30990.502.189), кв. 9, селищно образувание  „Сливенски минерални бани”, общ. Сливен, Площ 4348м2, 2016 г.
ПУП-ПЗ за УПИ VII - 680, кв. 4, идентичен с ПИ 81178.502.115 в гр. Черноморец,  общ. Созопол, 2016 г.
ПУП/ за ПИ 07079. 2.1619 по КК /бивш имот пл.№067054 по КВС/ м.„ Крушата”  землище гр. Бургас, 2016 г.
ПУП-ИПЗ за УПИ V -225/61056.502.50/ и УПИ VI -226/61056.502.51/,  кв. 13 по плана на с. Равда, общ. Несебър, 2016 г.
ПУП-ПЗ за УПИ VII - 680, кв. 4, идентичен с ПИ 81178.502.115 в гр. Черноморец, общ. Созопол, Площ 669,34м2, 2016 г.
ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.42.59 в м. „Каваци” землище на гр. Созопол, обл. Бургас, площ 256, 80 м2, 2016 г.
ПУП-ПРЗ за  ПИ № 81178.5.127, м. „Аклади”, землище с. Черноморец, общ. Созопол; площ 4579,90м2, 2016 г.
Проект за изменение на ПРЗ на УПИ I-7и II-7, м. „Кара меше”, землище гр. Айтос, общ. Айтос - 08.2010 г., обща площ за УПИ – 21,123 дка
ПУП-ПРЗ за имот 044056 в м. „Боюклиево кладенче” по КВС на землище с. Хлябово, общ. Тополовград - 06.2011 г., обща площ за УПИ – 17,310 дка 
ПУП-ПРЗ за имот 028009 м. „Чимел чешма” в землището на с .Дрянковец, общ. Айтос - 11.2009 г., обща площ за УПИ – 10,954 дка 
ПУП-ПРЗ за имот 076013, м. 76 м. „Домус орман” в землището на с .Дрянковец, общ. Айтос - 11.2009 г., обща площ за УПИ – 37,599 дка
ПУП-ПРЗ за имот 07422 (УПИI-22; УПИII-22) м. „Пирамидата” в землището на с .Дрянковец, общ. Айтос – 11.2009 г., обща площ за УПИ – 22,399 дка
ПУП-ПРЗ за имот № 001091, м. „Иванчова кория” по КВС на землището на с. Горска поляна, Община Болярово – 09.2010 г., обща площ за УПИ – 83,439 дка
ПУП-ПРЗ за имот № 001093, м. „Иванчова кория” по КВС на землището на с. Горска поляна, Община Болярово – 09.2010 г., обща площ за УПИ – 16,061 дка
Градоустройствен план гр. Севлиево, ж.к. ‘‘Казармите’’ ; 2007 г.
ЧИ на ПУП-ПЗ за ПИ 61056.15.20, м. „Чешме Тарла“ землище с. Равда, общ. Несебър ; обща площ за УПИ -8607м2, 2017 г.
Комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ: Конюшня с помещения за обслужващ персонал и изменение на плана за застрояване за УПИ IV-514, 534, 532 в м. „Факуда“, с. Равадиново – обща площ за УПИ  - 12120м2, 2017 г.
ПУП-ПРЗ  за  ПИ  81178.5.105, м. „Аклади”, землище  с. Черноморец, общ. Созопол  – обща площ за УПИ - 1240м2, 2017 г.
ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.42.59 в м. „Каваци”  землище на гр. Созопол, обл. Бургас; обща площ за УПИ – 20921м2, 2016 г.
ПУП-ПР за УПИ II - 5102, м. „Аклади” землище гр. Черноморец, общ. Созопол ; обща площ за УПИ – 2959м2, 2017 г.
ПУП-ПРЗ  за  ПИ № 81178.5.288, м. „Аклади” землище с. Черноморец, общ. Созопол – 85м2, 2017 г.
ПУП-ПРЗ  за  ПИ № 81178.5.114, м. „Аклади”, землище с. Черноморец, общ. Созопол ; обща площ за УПИ  - 1527.50м2, 2017 г.
Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XVI -500/61056.501.303/,  кв.  31Б по плана на с. Равда, общ. Несебър; обща площ за УПИ  – 435м2 ; 2015 г.
ПУП-ПРЗ  за УПИ I  общ./ПИ 11538.501.135/, кв. 63 по плана на гр. Свети Влас,  общ. Несебър; обща площ за УПИ - 1621м2, 2015 г.
ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.8.256 и ПИ 67800.8.80 в  м. „Буджака” землище на гр. Созопол, обл. Бургас; обща площ за УПИ – 1111,58м2, 2015 г.
Изменение на ПУП-ПЗ и РУП за имоти:  УПИ XVIII-711 и УПИ XIX-710, кв. 68 по Кадастралния план на гр. Созопол,  Общ. Созопол; 2016 г.
РУП за  УПИ III-1341 в кв. 198 по плана на  гр. Поморие; обща площ за УПИ – 292м2, 2015 г.
ПУП-ПРЗ за ПИ 034006, м. „Баира“ в землището на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, общ.  Созопол; обща площ за УПИ  – 4926м2, 2016 г.
ПУП-ПРЗ за ПИ 81178.5.92 и ПИ 81178.5.93 в м. „Аклади” землище на гр. Черноморец, общ. Созопол;  обща площ за УПИ – 6348м2, 2017 г.
ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.54.52,  м. „Каваци“ -гр.  Созопол с парцеларен план за обслужващата улица; обща площ за УПИ – 1960м2, 2016 г.
ПУП за УПИ XVIII-97, кв. 7 по плана на с. Индже войвода, общ. Созопол; обща площ за УПИ – 1190м2, 2016 г.
ПУП-ПРЗ  за  ПИ № 81178.5.127, м. „Аклади” землище с. Черноморец, общ. Созопол; обща площ за УПИ  - 4579,90м2, 2015 г.
ПУП-ПЗ за УПИ VI /61056.502.240/,  кв. 1 по плана на с. Равда, общ. Несебър; обща площ за УПИ – 822м2, 2015 г.
ПУП-ПЗ за УПИ VIII, кв. 255, гр. Поморие, общ. Поморие,  обща площ за УПИ – 390м2, 2015 г.
Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ II-общ.  /ПИ 51500.507.54/ в  кв. 4103 по плана  на к.к.„Слънчев бряг -Запад“; обща площ за УПИ -  2782м2, 2015 г.
ПУП-ПРЗ  за ПИ № 129106, ПИ № 129107 и   ПИ № 129088 в м. „Бабино Нанино дърво”, землище с. Росен, общ. Созопол; обща площ за УПИ -  32707м2, 2017 г.
 
ОБЩЕСТВЕНИ И ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ:
Складова сграда за промишл. стоки и авторемонтни услуги в УПИ XIII- 752, м. Мадика, гр. Бургас- ПЪРВИ и ВТОРИ ЕТАП - ЗП – 1156,50м2;  РЗП – 1353,31м2, 2018 г.
Складова база с шоурум за пакетирани храни и стоки за домашни любимци в УПИ Х-13, м. 143, м. „Мадика“ – гр. Бургас, ЗП – 2061,59м2, РЗП – 2278,62м2 , 2018 г.
„Къмпинг за кемпери в УПИ I, кв. 249, ПИ с идентификатори: 57491.501.11 и 57491.501.12, по КК на гр. Поморие, находящи се в местност „Малкото езеро” („Косата”), гр. Поморие” - Обща площ на къмпинга: 5891 м2, 2018 г.
РИП за обект: „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ бл.30“ - ОСНОВАНИЕ: Обособена позиция № 11 от обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас, РЗП - 7899.56 м2, 2017 г.
РИП за обект: Жилищна сграда в гр. Елхово, ул. ”Александър Стамболийски” № 95 и ул. ” Янчо Бакалов ” № 1, /Жилищен блок 114 “Мираж” в гр. Елхово, ул.”Александър Стамболийски” №95 и ул.”Янчо Бакалов” №1, с идентификатор 27382.500.670.1/ - „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Елхово“, РЗП 5287.50 м2, 2017 г.
ТИП за обект: „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. № 33 идентификатор 07079.601.33.1, Обособена позиция № 7 от общ. поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас, РЗП 5953.06 м2, 2017 г.
Складово-производствени сгради  в УПИ ХV-763, кв. 43, ПЗ Север, ПИ 07079.605.532,  гр. Бургас: ПОДОБЕКТ: Ведомствен автосервиз; ПОДОБЕКТ: Складова база и сервизно обслужване; ПОДОБЕКТ: Складово-производствена база - За целия имот: ЗП – 2812,81 м2, РЗП – 3738,74 м2 , 2017 г.
Складова сграда за промишл. стоки и авторемонтни услуги в УПИ XIII- 752, м. Мадика, гр. Бургас- ПЪРВИ и ВТОРИ ЕТАП; ЗП – 1156,50м2,  РЗП – 1353,31м2, 2017 г.
Склад за метали в УПИ XVII -59, кв. 60, ПЗ „Север”, ПИ 07079.3.2165 - гр. Бургас - ЗП – 1642,05м2, РЗП – 1742,79м2 , 2017 г.
Складова сграда в УПИ XIV -45, 46 в м. 143, м. „Мадика“, землище гр. Бургас - ЗП – 3175,33м2, РЗП – 3175,33м2 , 2017 г.
Преустройство на съществуващо хале в гр. Бургас, 2017 г.
РИП за обект: „Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Възраждане, бл. 2, Обособена позиция № 2 от обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас. Изпълняване на авторски надзор при изпълнение на СМР /сключен договор с Община Бургас. РЗП - 5 404 м2, 2016 г.
РИП за обект: „Обособена позиция №1 – жилищен блок в гр.Елхово, ”Царибродска” №2, ЕПЖБ кв.26. Обществена поръчка ОП-19/09.12.2015 - „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор  и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Елхово“. Изпълняване на авторски надзор при изпълнение на СМР /сключен договор с Община Елхово. РЗП 4237,50 м2
Преустройство на магазин за хранителни стоки с индентификатор 51500.505.397.1.539 в медико-диагностичен център в УПИ ll, кв.20 по плана на к.к. "Слънчев бряг-изток" РЗП- 317,75 м2; 2016 г.
Складова сграда в УПИ XIV -45, 46 в м. 143, м. „Мадика“, землище гр. Бургас, ЗП – 3175,33м2 ; РЗП – 3175,33м2 , 2016 г.
Преустройство в „Информационен център“ на съществуваща сграда в двора на СОУ „Христо Ботев“, база 1, ул. „Станционна“ 11, гр. Айтос; 2016 г.
Преустройство на склад в медико-техническа лаборатория в жилищна сграда- северен тризнак с идентификатор по КК 51500.503.206.3.5 от съществуваща сграда в УПИ XXIII-общ., кв. 20 с идентификатор по одобрена кадастрална карта №51500.503.206 по плана на ж.к. "Черно море", гр. Несебър; 2016 г.
Преустройство на гараж във фризьорски и козметичен салон в жилищна сграда- северен тризнак с идентификатор по КК 51500.503.206.3.4 от съществуваща сграда в УПИ XXIII-общ., кв. 20 с идентификатор по одобрена кадастрална карта №51500.503.206 по плана на ж.к. "Черно море", гр. Несебър при спазване изискванията на чл. 38 и 39 от ЗУТ; 2016 г.
Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци в УПИ І-379, м. „Чоплака” – землище на с. Равадиново, ЗП – 1541,76 м2; от които: хале – 997 м2
навес  - 484,76 м2 и битовки – 60 м2 - 2015; 2016 г.
Преустройство на жилищна сграда- бистро в апартамент в УПИ X- 822, кв. 61, гр. Созопол; 2016 г.
Преустройство на апартамент в две студиа в жилищна сграда в УПИ VI- 312, 306,310, 308, кв. 4001, к.к.”Сл. бряг- запад”, общ. Несебър; 2016 г.
„Архитектурно заснемане на съществуващия сграден фонд на ОУ „Братя Миладинови”, гр. Бургас“ и „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на съществуващия сграден фонд на ОУ „Братя Миладинови”, гр. Бургас“; 2015 – 2016 г.
„Благоустрояване и реконструкция на дворно пространство и ограда към СОУ „Константин Петканов“, в УПИ II ,кв. 20, по плана на ж.к. „Меден Рудник‘, зона Б, гр. Бургас“; 2015 г.
Преустройство на съществуваща сграда в имот с идентификационен № 57491.503.548.1 в градска галерия, гр. Поморие; 2015 г.
Реконструкция и пристройка на съществуваща сграда в УПИ II-общ., кв. 4103, к.к.”Сл.бряг- запад”, общ. Несебър, РЗП 522м2; 2016 г.
Преустройство на съществуваща сграда в ПИ с идентификатор 39164.501.144, с. Кошарица, общ. Несебър; 2015 г.
Пристройка  и реконструкция на съществуваща сграда в УПИ I- общ., кв. 67, гр. Несебър, общ. Несебър, ЗП съществуващи сгради- 2303 м2; ЗП нови сгради-  205 м2; ЗП общо- 2508 м2, РЗП съществуващи сгради- 7983 м2 РЗП нови сгради- 810 м2 РЗП общо - 8793 м2; 2015 г.
Благоустрояване и изграждане на пешеходна алея с обособяване на вело зона от о.т.112 – кв. „Св. Георги“ до о.т. 425 – кв. „Яворов“, гр. Поморие; 2015 г. Включително и надзор
„Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци в УПИ № 379, м. „Чоплака”, землище с. Равадиново, общ. Созопол, обл. Бургас", РЗП 1178 м2; 2015 г.
„Изработване на работен проект за основен ремонт на спортен комплекс в кв.50 по плана на гр. Айтос“ с ПОДОБЕКТИ: "Благоустрояване, реновация и реконструкция на стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос"; "Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос”; „Санитарни помещения за зрители на стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос”; 2015 г.
Технически проект по договор за „Благоустрояване и реконструкция на дворно пространство и ограда към ОУ „Братя Миладинови“, гр. Бургас; 2015 г. Включително и надзор
Технически проект по договор за „Благоустрояване, реновация, реконструкция и разширение на закрита зала за спортни игри в УПИ III, кв. 63 по плана на гр. Айтос‘; 2015 г.
Технически проект по договор за „Саниране и изпълнение на мерките за енергийна ефективност и реконструкция на склад за готова продукция на „Черноморско злато“ АД, находящ се в ПИ 57491.511.1 по плана на промишлена зона гр. Поморие“; 2015 г. Включително и надзор
Пристройка и разширение на съществуваща детска градина вУПИ VI- общ., кв. 36, с. Оризаре, общ. Несебър,  РЗП = 1134м2; (РЗП същ. сгради – 699м2 + РЗП нова сграда– 435м2); 2015 г. Включително и надзор
Благоустрояване на пространството между мостика, градската галерията и пешеходната улица, гр. Поморие; 2014 г. Включително и надзор
Градоустройствено решение – Дом за стари хора, с. Росен; 2014 г.
Заснемане, преустройство и промяна на предназначението на помещение в приземен етаж в многофункционална зала и зала за спорт в ПИ 53045.502.449.1 по плана на гр. Обзор, общ. Несебър; 2014 г.
Преустройство на съществуваща сграда в градска галерия, Поморие“ РЗП 536 кв.м; 2014 г. Включително и надзор
Пристройка и надстройка на съществуваща ресторант в УПИ V, кв. 45, Сл. бряг – изток, РЗП 590 м2; 2014 г.
Технически проект на „Обществен селищен парк в УПИ ХV-общ., кв.36 по плана на с. Оризаре, общ. Несебър“ – благоустрояване и изграждане на спортни игрища; 2014 г.
„Ремонт и преустройство – хирургически корпус – I етаж на родилно отделение в МБАЛ Бургас“ РЗП 1221 м2; 2013 г.
„Пристройка – топла връзка между павилион, кухня и обслужващи помещения в детска градина с. Тънково, УПИ XII, кв. 13“ РЗП 247 м2; 2013 г. Включително и надзор
Технически проект по договор за Благоустрояване на училищен двор и проектиране на физкултурен салон към ОУ „Климент Охридски“, с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас“, РЗП Физкултурен салон 265,39 м2; 2013 г.
Технически проект по договор за Благоустрояване на училищен двор и проектиране на физкултурен салон към ОУ „Реджеб Кюпчю“, с. Топчийско, общ. Руен, обл. Бургас“, РЗП Физкултурен салон 260,83 м2; 2013 г.
Технически проект по договор за Благоустрояване на училищен двор и проектиране на физкултурен салон към ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Добра поляна, общ. Руен, обл. Бургас“, РЗП Физкултурен салон 265,39 м2; 2013 г.
Технически проект по договор за проектиране на  зала за фитнес, благоустрояване на училищен двор и ремонт на физкултурен салон към СОУ „Петко Росен“, гр. Бургас“, 2013 г.
Технически проект по договор за благоустрояване на училищен двор и ремонт на физкултурен салон към СОУ „Христо Ботев“, гр. Айтос“; 2013 г.
Технически проект по договор за благоустрояване на училищен двор и ремонт на физкултурен салон към СОУ „Атанас Манчев“, гр. Айтос“; 2013 г.
„Вътрешно преустройство на съществуваща сграда – хлебозавод в УПИ V, кв. 18, „Меден Рудник“ в детска млечна кухня, домашен социален патронаж и обект за бързо хранене“, РЗП 1635 м2; 2012 г. Включително и надзор
“Благоустрояване на УПИ I- общ., кв. 56, гр. Несебър“, 2012 г.
„Реновация на магазин за хранителни стоки и сладкарница, с. Лозарево, общ. Сунгурларе“, РЗП 329 м2; 2010 г.
Детска млечна кухня и домашен социален патронаж в УПИ V, кв.18, зона „А”, ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас; РЗП 2086 м2; 2009 г. Включително и надзор
Заведение за общ. хранене в имот 13.62, м. „Козлука”, гр. Свети Влас, общ. Несебър; РЗП 454 м2; 2009 г
Складова база в УПИ VI, кв.12, ПЗ север, Карнобат; РЗП 425 м2; 2009 г.
Логистичен център Бургас; 2009 г.
Търговски център, Айтос, идеен проект; 2009 г.
Шоурум и сервизен център на Дарс Ауто, Сливен; РЗП-2410 м2  ЗП-565 м2; 2008 г. Включително и надзор
Полиграфска къща ”ДАРС”, Бургас; РЗП-4629 м2  ЗП-3278 м2;2008 г. Включително и надзор
Административно - производствена сграда на „Салекс” ООД, Бургас; РЗП-2817 м2 ЗП-1102 м2; 2008 г.
Търговски център в гр. Бургас.; РЗП-5913 м2. ЗП-2365 м2; 2008 г.
Търговски център в гр. Карнобат; РЗП-2039 м2 ЗП-977м2; 2007 г. 
Шоурум и сервизен център на Шкода, Бургас; РЗП= 2002 м2 , 2007 г. 
Модна къща „Минон”, гр. Бургас; РЗП-2394 м2 ЗП-1001 м2; 2006 г.
Шоурум и сервизен център на Дарс Ауто, Бургас; РЗП-4200 м2 ЗП-3200 м2; 2005 г.
Търг. център в к.к.”Сл. бряг”; РЗП-1733 м2  ЗП-364 м2; 2005 г.
Преустройство и надстройка на САБ – Бургас; 2003 г.
Административно - производствена сграда на Вистамар, гр.Бургас; 2002 г.
Стадион “Нефтохимик”-гр. Бургас /в колектив/; 1992 г.
Стадион в гр. Сунгурларе -ППП /в колектив/; 1993 г.
Бензиностанция на “Петрол” в Нова Загора; 1996 г. 
Бензиностанция, газостанция и автомивка “Бова”, гр.Бургас; 1998 г.
Бензиностанция край  с.Мокрен; 1995 г.
Автосервиз “Мерцедес” с автомивка и бензиностанция ; 1996 г. 
Автосервиз в “Тих труд” - гр. Бургас; 1997 г.
Бензиностанция,газстанция,автосервиз-ТП-с.Св.Влас; 2001 г.
Бизнес център-“кап. Стаев”-Бургас; 2000 г.
Сграда за щателна митническа проверка в пристанище Бургас; 2003 г.
 
ХОТЕЛСКИ И ВАКАНЦИОННИ КОМПЛЕКСИ
Хотел в УПИ VII – 680, кв. 4, гр. Черноморец, общ. Созопол, РЗП 473 м2, 2015 г.
ИДЕЙНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАСТРОИТЕЛНО РЕШЕНИЕ, с. Ахелой ; 2014 г.
Вилни сгради в УПИ I – 249, м. „Юрук каба“, с. Велика, общ. Царево, РЗП 284,46.м2; 2014 г.
Къща за гости в УПИ III – 93, кв. 17, с. Равадиново, общ. Созопол, РЗП 391 м2; 2013 г.
‚Ваканционно селище, в ПИ 51500.28.44, м. Юрта – Балкана, общ. Несебър, РЗП 560 м2; 2013 г.
Преустройство на пристройката и надстройката на ресторанта във ваканционна многофамилна сграда – землище Равда, РЗП 1266 м2; 2013 г.
Къща за гости в УПИ I (II) –общ, кв. 46, с. Вършило, общ. Созопол, РЗП 2*202м2; 2012 г.
 – I-ви етап – Жилищна сграда за сезонно ползване, вход „С“ и „Д““ РЗП 3320 м2; 2011 г.
– I I -ри етап – Еднофамилна жилищна сграда – идеен проект, РЗП 460 м2; 2011 г.
Къща за гости с фотоволтаична система на покрива в ПИ 442, с. Лозарево, общ. Сунгурларе, РЗП 160,76 м2; 2010 г.
Преустройство на жилищна сграда за сезонно ползване в УПИ IV – 312, 306, 310, 308, кв. 4001 в к.к. „Слънчев бряг“, РЗП 1635 м2; 2010 г.
Жил. сграда за сезонно ползване, блок IV в УПИ I-132,144, 119 в м. Пречисвателната с.Ахелой; РЗП 18390 м2;  2009 г.
Ваканционно селище в м. Пречисвателната, с. Ахелой; РЗП-9758 кв.м ЗП-2589 м2; 2008 
Вилни сгради в м. „Синетудис” гр. Созопол; РЗП-2421 кв.м  ЗП - 527 м2; 2008 г.
Ваканционен комплекс в м. Юрта/Балкана, общ. Несебър; 2008 г.
Апартаментен хотел в к.к.”Сл.Бряг-запад”; РЗП-12489 кв.м ЗП-2316 м2; 2008 г.
Ваканционен комплекс ”Камелия”, к.к. ”Сл. бряг; РЗП-21660 кв.м. ЗП-4181 м2.; 2007 г.
Ваканционно селище в м. Бостанлъка, с. Кошарица; РЗП-8555 кв.м ЗП-2290 м2; 2007 г.
Вилни сгради в м.„Лахана”, гр. Поморие; РЗП-2049 кв.м  ЗП-897м2; 2007 г.
х-л „Оникс”, гр. Китен; 2006 г.   РЗП- 4600 м2
Ваканционно селище в м. Козлука, Св. Влас; РЗП- 8756 кв.м   ЗП-1876 м2; 2006 г.
Вилни сгради в м.„Буджака”, гр. Созопол; РЗП- 1551 кв.м   ЗП-678 м2; 2006 г.
Ваканционно селище в  к.к.”Сл. бряг - запад”; РЗП-15500 кв.м  ЗП-3000 м2 ; 2006 г.
Вилни сгради в м.„Aчмалъци”, гр. Созопол; РЗП-2274 кв.м  ЗП-1005 м2 ; 2008 г.
х-л „Бяла Роза”- пристройка и надстройка, гр. Несебър;  2004 г.
Хотел в Китен -200 легла; 1995 г.
Хотел в ЦГЧ - гр. Бургас; 1996 г.
Хотел в  Созопол “Харманите”; 2000 г. – 110 легла - ТП
Хотел “Феникс”-к.к.”Слънчев бряг-в колектив ; 2000 г.
Хотел”Меркурии”-к.к.”Слънчев бряг”; 2001 г.
Хотел в с.Китен с многофункционален партер; 2002-спечелен конкурс
Хотел в гр. Поморие; 2003 г.
Хотел”SUN SET”-к.к.”Слънчев Бряг”; 2003 г.-РЗП- 4500 м2
 
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ:
„Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ бл.30“
Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас; 2017 г. / Включително и надзор.
„Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Зорница“ бл.33“
Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас; 2017 г. Включително и надзор.
Жилищна сграда в гр. Елхово, ул. ”Александър Стамболийски” № 95 и ул. ” Янчо Бакалов ” № 1 /Жилищен блок 114 “Мираж” в гр. Елхово, ул.”Александър Стамболийски”
№95 и ул.”Янчо Бакалов” №1, с идентификатор 27382.500.670.1; 2017 г. / Включително и надзор
Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Елхово“; 2017 г. Включително и надзор.
"Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.2."
Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас; 2017 г. Включително и надзор.
„Жилищен блок в гр. Елхово, ул.”Царибродска” №2, ЕПЖБ кв. 26
Обществена поръчка ОП-19/09.12.2015 - „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Елхово”, РЗП - 4 237.50 м2/2016 г.; 2017 г. Включително и надзор.
„Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Бр. Миладинови“, бл. 88“
Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас, РЗП - 7760 м2; 2016 г. Включително и надзор.
Жилищна сграда в  УПИ XIII- 502.535, кв.52А, гр. Созопол РЗП = 356 м2/ за Кинт/РЗП = 745 м2/ с подземни части/; 2016 г.
Преустройство на офис в три ателиета в сграда със смесено предназначение в УПИ X, кв. 47, к-с „Лазур” гр. Бургас, Квадратурата на преустроената част е 322м2; 2016 г.
Реконструкция и пристройка на съществуваща сграда в УПИ II – общ, кв. 4103, Сл. Бряг, РЗП 256 м2; 2015 г.
Жилищна сграда в УПИ XIII – 502, 535, кв. 52 А, Созопол, РЗП 745 м2; 2015 г.
Жилищна сграда с ограда и басейн в УПИ I – 1588, кв. 129, м. Мисаря, Созопол, РЗП 341 м2; 2014 г.
Преустройство и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ IV-13, кв. 11, Черноморец, РЗП 512 м2; 2014 г.
Жилищна сграда с ограда в УПИ VII – 596, кв. 47, Созопол, РЗП 665 м2; 2014 г.
Жилищна сграда в УПИ IX – 773, кв. 54, кв. Банево, Бургас, РЗП 202 м2; 2013 г.
Жил. сграда в УПИ II-5075, кв.237, гр. Поморие; РЗП 2924 м2; 2012 г.
„Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда, УПИ XII – 37, кв. 10, гр. Черноморец, РЗП 367 м2; 2012 г.
Жилищна сграда в УПИ II- 5075, кв. 237, Поморие, РЗП 2924 м2; 2012 г.
Жилищна сграда в УПИ II-1398, кв. 103, местност. Мисаря, Созопол, РЗП 1248 м2; 2012 г.
Жилищна сграда в УПИ VII – 1398, кв. 103, местност. Мисаря, Созопол, РЗП 1354 м2; 2012 г.
Жилищна сграда за сезонно ползване в УПИ XVI- 791, кв. 27, кв. Черно море, общ. Несебър, РЗП 5688 м2; 2012 г.
Жилищна сграда в УПИ V – 1399, кв. 87, м. Мисаря, гр. Созопол, РЗП 830,64 м2; 2012
Жилищна сграда в УПИ V – 5377, кв. 263, гр. Поморие, РЗП 596 м2; 2012 г.
Сграда със смесено предназначение в УПИ – VIII – 1972, кв. 225, Поморие, РЗП 3393 м2; 2011 г.
Жилищна сграда за сезонно ползване в УПИ XVII- общ.,кв.28, ж.к. „Черно море”, гр. Несебър; РЗП 477 м2; 2011 г.
Жилищна сграда в УПИ IV- 1398, кв.103, м. „Мисаря”, гр. Созопол; РЗП 1248 м2; 2011
Жилищна сграда в УПИ XI- 876, кв.65, гр. Созопол; РЗП 1288 м2; 2011 г.
Жилищна сграда за сезонно ползване, блок Б, в УПИ XVI – 791,кв.27, ж.к. „Черно море”, гр. Несебър; РЗП 2332 м2; 2010 г.
Жилищна сграда в УПИ XX – 5198, кв.252, гр. Поморие; РЗП 2017 м2; 2010 г.
Жилищна сграда в УПИ XIX – 5197, кв.252, гр. Поморие; РЗП 2144 м2; 2010 г.
Вила за туризъм и семеен отдих с навес и барбекю в УПИ 71, кв.11, с. Дъбовец, общ. Любимец, обл. Хасковска; РЗП 304 м2; 2009 г.
Жилищна. сграда в УПИ XI-общ.,кв.12, ж.к. „Черно море”, гр. Несебър; ЗП 10;РЗП 652 м2; 2009 г
Жилищна сграда в УПИ XV-578, кв.12, по плана на с. Ветрен, РЗП 240 м2; 2009 г.
Жилищна сграда в УПИ IV-общ.,кв.15, ж.к. „Черно море”, гр. Несебър; РЗП 423 м2; 2009 г.
Жилищна сграда в УПИ II-общ.,кв.8, ж.к. „Черно море”, гр. Несебър; ЗП 3; РЗП 247 м2.; 2009 г.
Жилищна сграда в УПИ II-общ.,кв.8, ж.к. „Черно море”, гр. Несебър; ЗП 1; РЗП 247м2; 2009 г.
Жилищна сгради в гр. Поморие; РЗП-2410 кв.м  ЗП-565 кв.м ; 2009 г.
Жилищна сграда в м.”Кокалу”, гр. Несебър; РЗП-1 237 м2  ЗП-265 м2; 2008 г.
Жилищна сграда в к/с „Лазур”, гр. Бургас; РЗП-1 536 кв.м  ЗП-167 кв.м; 2008 г.
Жилищна сграда в к/с „Изгрев”, гр. Бургас; РЗП-1286 м2  ЗП-218  м2; 2008 г.
Жилищна сграда в к/с „Изгрев”, гр. Бургас; РЗП-4389 м2  ЗП-689  м2; 2008 г.
Жилищна сграда в к/с „Славейков”, гр. Бургас; РЗП-2480 м2  ЗП-334 м2; 2008 г.
Жилищна сграда в ЦГЧ, гр.Бургас; РЗП-1170 кв.м  ЗП-182 м2; 2006 г.
Жилищна сграда в к/с „Сарафово”, гр. Бургас; РЗП - 6783 кв.м  ЗП - 1120м2; 2006 г.
Две жилищни сгради в ж.к.”Лазур”кв.43а - гр.Бургас; 1994 г.
Жилищна сграда на ул.”Оборише” - гр.Бургас; 1994 г.
Жилищна сграда на ул.”Антим 1” - гр.Бургас; 1995 г.
Жилищна сграда - три секции - пакетоповдигащи плочи- гр. Бургас , к-с.”Изгрев”; 1995 г.
Жилищна сграда на ул.”Метрополит Симеон”- гр. Бургас; 1995 г.
Жилищна сграда на ул.”Иван Богоров” N64  - гр. Бургас ; 1996 г.
Жилищна сграда на ул.”Македония” - гр. Бургас ; 1996 г. 
Две жилищни кооперации в Несебър-ТП; 2002 г. 
Жилищна сграда в ж.к. “Лазур”- гр. Бургас; 2002 г.-ТП
Жилищна сграда в ж.к. ”Братя Миладинови” - гр. Бургас; 2003 г.-ТП
 
ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ВИЛИ:
Жилищна сграда в УПИ II-878а, кв. 6, м. „с. Чепинци”, район Нови Искър, общ. Столична РЗП –  359,27м2; 2016 г.
Вилна сграда №5 в УПИ II-69, м-в 19, м. „Лахана“, землището на гр. Поморие РЗП –348,42м2 (за Вила №5); 2016 г.
Жилищна сграда в УПИ V- 8, кв. 12, с. Евренозово, общ. М. Търново, РЗП = 66,4м2; 2016 г.
Жилищна сграда в УПИ III-1411, кв. 100 по плана на гр. Айтос РЗП –345,64м2; 2016 г.
Жилищна сграда в УПИ IХ -476, кв. 37 по плана на гр. Ахелой, общ. Поморие РЗП –  149,15м2; 2015 г.
Жилищна сграда в УПИ II- общ, кв. 8, ж.р”Ч. море”,гр. Несебър; 2015 г.
ЗП= 73,62м2/ същ. сгради/ ЗП = 91м2/ нова сграда/; ЗП= 164,6м2/ общо/
РЗП= 246,5м2/ същ. сгради/ РЗП = 392м2/ нова сграда/ 
РЗП = 638,5м2/ общо/
Ремонт на покрива и подпокривното пространство на съществуваща жилищна сграда в УПИ II- 800, кв. 62, гр. Созопол, РЗП = 441м2; 2015 г.
Жилищна сграда в УПИ VII, кв. 91, ж.р”М.Рудник”,гр. Бургас РЗП = 302м2; 2015 г.
Жилищна сграда в УПИ II-885, кв. 62 по плана  на кв. Банево, гр. Бургас РЗП –  148,53м2; 2015 г.
Жилищна сграда в УПИ ХIII - 128, кв. 10, кв. „Лозово“, гр. Бургас РЗП – 226,22 м2; 2015 г.
Жилищна сграда в УПИ VIII - 6513, м. „Аклади“, землище гр. Черноморец, общ. Созопол РЗП –  295 м2 ; 2015 г. 
Вилна сграда в УПИ III-342, кв. 4, в.з.“Мин.бани“, Бургас, РЗП 380 м2; 2014 г.
Вилна сграда в УПИ X – 415, 416, м. „Лахана“, м.в. 19, землище гр. Поморие, РЗП 360 м2; 2014 г.
Вилна сграда в ПИ 39164.15.92 по КС на м. „Йовче дере“, землище с. Кошарица, РЗП 1095 м2; 2014 г.
Вилна сграда в УПИ X – 451,452, кв. 27, в.з. Мин.Бани, кв. Ветрен, РЗП 321 м2; 2012 г.
Жилищни сгради в УПИ III – 219, кв. 50, по плана на с. Козичино, общ. Поморие, РЗП 208 м2; 2014 г.
Жилищна сграда в УПИ IX – 573, кв. 43, с. Баня – Глинената къща – РЗП 276 кв.м.; 2014 г.
Жилищна сграда в УПИ XI – 75, кв. 16 (ПИ 39164.501.285) по плана на с. Кошарица, общ. Несебър, РЗП 164 м2; 2014 г.
“Драгалевци” -София, гр.Созопол, в.з.”Минерални Бани”, с.Банево, с.Ветрен, с. Паницово, с. Равадиново и др.
Жил. сграда в УПИ VIII-236, кв.22, с. Драчево, общ. Средец; РЗП 322 м2; 2012 г.
Жилищна сграда в УПИ III- 87, кв. 12, с. Миролюбово, общ. Бургас, РЗП 132 м2; 2012 
Жил. Сграда в УПИ XIII – 255, кв. 19 по плана на СО „Чолакова чешма“, общ. Несебър, РЗП 389 м2; 2012 г.
Вилна сграда в УПИ III - 6276, м.Аклади, Черноморец, общ. Созполо, РЗП 334 м2; 2011 г.
Вилна сграда в УПИ I-31, м.21, земл. на кв. Банево, Бургас, РЗП 380 м2; 2010 г.
Жил. сграда в УПИ XIV-278, кв.30 по плана на с. Оризаре, общ. Несебър; РЗП 240 м2; 2010 г.
Жил. сграда в с. Вършило в УПИ I-общ., кв.46 по плана на с. Вършило, общ. Созопол, РЗП 202 м2; 2009 г.
Жил. сграда в с. Вършило в УПИ II-общ., кв.46 по плана на с. Вършило, общ. Созопол, РЗП 202 м2; 2009 г.
 

ИНТЕРИОРНИ РЕШЕНИЯ:

(всички посочени обекти са реализирани):

Интериорни решения на частни апартаменти
Информацията е с конфендициален характер и от съображения за сигурност не са цитирани адресите и имената на Възложителите. Някои от обектите са изпълнени от екипа на фирма ‚Вертикали“ ЕООД, на други е осъществяван само авторски надзор.
 
Интериорни решения на обществени пространства:
Интериор на „Си кафе“, ул. „Гурко“, гр. Бургас; 2016 г. Включително изпълнение и надзор.
Интериорен проект на офиси – “En Consult“ в гр. Бургас; 2016 г.
„Партерен етаж на административна сграда на „Черноморско злато“ АД, гр. Поморие – оформяне на търговска площ фирмен магазин, експозиционна зала, дегустационна зала и склад.“/2016 г. Включително изпълнение и надзор
Изложбен павилион на „Кроношпан - България” за Техномебел; 2011 г.
Изложбен павилион на „Кроношпан - България” за Техномебел; 2010 г.
Шоурум на Дизайн Център ВЕРТИКАЛИ, Бургас; 2009 г. Включително изпълнение и надзор.
Шоурум и сервизен център на Дарс Ауто, Бургас; 2008 г.
Приемно-административен блок на „Кроношпан - България; 2008 г.
Изложбен павилион на „Кроношпан - България” за Техномебел; 2008 г.
Офис сграда на „Салекс ООД”, Бургас; 2008 г.
Изложбен павилион на „Кроношпан - България” за Техномебел; 2007 г.
Изложбен павилион на „Кроношпан - България” за Техномебел; 2006 г.
Реновация на х.”Свежест”,к.к.”Сл. бряг” - рецепция; 2001 г.
Офиси на “Първа частна банка” в гр. Бургас и гр. Карнобат /в колектив/; 1994 г. 
Офис на банка “Средец”- гр.Бургас /в колектив/; 1994 г.
ДСК /филиал/-гр. Бургас; 1995 г.
ДСК - гр. Обзор; 1995 г.
Кафе и фоайето в Дома на Нефтохимика гр. Бургас; 1998 г.
Сладкарница “Младост” гр. Бургас; 1999 г.
•       Ресторант “Елит” -гр. Бургас; 2000 г.
Казино в хотел ”България” гр. Бургас ; 2000 г. /в колектив/
Казино и нощен бар в хотел ”Кубан”, к.к. ”Слънчев бряг”; 2001 г.
Офис на “Райфайзен Банк”-Бургас; 2003 г.

 

.......... "Архитектурното проектиране като творчески процес" - ДОКЛАД от арх. Цветан Симеонов, изнесен на "Архитектурни четения" при БАН, 2015 година

 

Разработката има за цел подобряване на практиката чрез осъзнаване на архитектурното проектиране като творчески процес.

Архитектурата е околна среда, среда за съществуване и обитаване и е повсеместна. За изграждането и поддръжката й се харчат толкова средства, колкото за нищо друго. Това я прави важна от обществена и социална гледна точка и налага контролиране на нейното качеството, което най-общо включва утилитарни, технически и естетически компоненти.
По тази причина са създадени множество нормативни документи - закони, наредби и стандарти, справочници и ръководства. Но дори да са спазени всички нормативни и технически изисквания и процедури, архитектурният обект може да е слаб, защото трудно се създават оценъчни критерии за естетика, а още по-трудно е вкарването им в действаща система за практическо използване.
В момента това единствено е възможно чрез добрата практика на конкурсното начало.
Едно от решаващите неща за добър краен резултат е проектирането като цяло и като начало и основно - архитектурното. Архитектурното проектиране е сложен комплексен и многопластов процес и съществената час от него, след подаване на заданието е времето прекарано с молива пред белия лист в търсене на решението: концептуални схеми, работни скици, бележки. Това е етапа на най-активната творческа работа и в крайна сметка - най-същественото и решаващо нещо.
Поставянето на архитектурното проектиране под контрол може да стане единствено чрез осъзнаване на процеса. Това значи да имаме абсолютна представа за всичко, което може да се направи и свободата да изберем какво и как да направим.
Един преподавател казваше :”Слагаш пауса върху ситуацията и драскаш. Вярното решение е там където има най-много линии”.
Какво представляват тези линии? - обеми, пространства, функционални връзки, основни подходи, визуални приоритети и обвързаности или различни комбинации от тях или даже всичко заедно, най-общо - идеи, концепция.
Това е пример за непълна осъзнатост, за интуитивност при сътворяването и беше за предпочитане като метод на работа пред така наречената методология в архитектурното проектиране, където правиш първо, второ, трето и накрая от ориентирана функционална схема се прави архитектурен образ какъвто ти харесва.
Създаването на методология в архитектурното проектиране в смисъла на алгоритъм по-скоро приляга на занаят, a архитектурата е нещо повече, въпреки, че да се познава добре занаята, като част от всяко изкуство, е много важно. След достатъчното години работа става ясно, че е по-добре да не направиш нито една лоша сграда, отколкото да направиш няколко много добри. И е истина, че големият проблем е ниското средно ниво на масовата архитектура и подобен метод на работа в настоящата ситуация може да се окаже оправдан – поне така беше преди кризата и дано след нея нещо се промени.
Ниското ниво на проектиране за голяма част от сградите, построени през последните десетина години, се дължи на две основни причини:
Първата e неразбиране на архитектурата. Пример за това е схващането, че може да се използват архитектурни елементи като арки, сводове, балюстради, фронтони и подобни,  само защото на някой му изглеждат красиви, без да се държи сметка, че те са се появили през определени епохи във връзка с определена естетика въз основа на много фактори, основни от които са структурната и конструктивна логика. Постмодернизмът се опита да въведе нови стойности за горепосочените елементи, но това си остана само опит и то преди много години. Сега всичко това е в основата на имитация или кич - все едно – несъстоятелна архитектура. Ако има нещо по-лошо, то е, че не  казваме гласно, че това е проблем – визирам КАБ, САБ и даже част от учебните завадения, които преподават архитектура.
Втората причина е лошото познаване на занаята. Можем да подкрепим с прост пример: правило, при обичайната ситуация е, че цветът по фасадата се сменява само на вътрешен ъгъл. Зад това, разбира се, стои по-дълбок проблем, а именно спазването на определени обемно - пластични принципи при проектирането. Такива проблеми има в много голям процент от сградите и те се виждат още по- добре, заради голямото разнообразие на цветове и материали, които пазара предложи за повърхностна обработка на фасадите. 
Тук е момента да кажем, не за да се оправдаваме, а за да стане ясно, че изчистването на тези проблеми е свързано с цялата верига от звена по реализацията на един обект, а именно: клиент, възложител, проектант и изпълнител. Но това е друга голяма тема, а основното за което се говори в момента е архитектурното проектиране.       
Има множество индивидуални стратегии в проектирането. Можем да кажем, че всеки проектант съзнателно или не, работи по определен начин. Биологични и природни  форми или фрактални процеси често се използват като стратегии в проектирането и дизайна.
Ключовите научни открития на ХХ в като - теорията на относителността, квантовата механика и теорията на хаоса променят визуалноста на архитектурата, като създават предпоставки за нови пространствени идеи и принципи на формообразуване, а високото ниво на технологиите позволи тяхното реализиране.
 
В процеса на архитектурното проектиране съществена промяна настъпи в техническото обезпечаване чрез развитието на компютърните технологии.
Тепърва ще търпят развитие начините за създаване и поддържане на виртуални модели – система известна в момента като BIM-building international modeling. Ще се развиват и задълбочават симулациите на реално експлоатационни процеси.
Като имаме предвид възможностите още в настоящия момент на компютърната технология да съхранява и обработва огромна база данни (и в момента съществуват под формата на игри, системи за изграждане на виртуална среда чрез дефиниране на условия, както и много високо ниво на така наречените„умни” игри като шаха), можем да кажем, че определена част от архитектурните обекти и разработки ще е възможно да бъдат автоматично генерирани (нещо като старите типовите проекти по проектантските организации, но на друго ниво).   
Всичко е въпрос на необходимост, а това значи - на пари. Ако големите софтуерни компании решат, че могат да печелят от това  - то ще стане.

Достигнатото ниво на технологично обезпечаване е много полезно за съкращаване на времето и изчистване на редица технически проблеми, но то не може да промени структурата на процеса на проектиране. „Правенето на архитектура”, както се казва, си остава нещо друго. Нещо, което става в главата и най-пряката връзка с външния свят е през ръката, с молива.

Осъзнаването на процеса на архитектурното проектиране не просто като алгоритъм, а като творчески процес - в центъра, на който е  одухотворението, вчувстването и сътворяването ще позволи канализиране на усилията, контролиране на отделните етапи и нива и  създаването на ясни критерии за оценка. Или в практиката това значи:
-    да намали лутането, като част от търсенето;
-    да позволи споделянето на процеса при работа в екип;
-    да гарантира по-пълно отчитане на всички обстоятелства  и дадености;
-    да позволи ясно даване на насоки при обучение или работа в екип;
-    да даде основа и структура за анализиране и оценяване  на определен етап или на окончателния проект.
Осъзнаването на процеса на архитектурното проектиране минава през разкриването на структурата му.
Можем да обхванем целостта на процеса на проектиране в следната триетапна структурна схема:
първа етап
- желана обусловеност /да решим какво искаме да направим като цяло/ –това е фазата, в която сме получили цялата изходна информация като задание, изяснили сме намеренията на Възложителя и трябва да решим какви основни характеристики трябва да притежава бъдещият обект и как да звучи като цяло, т.е. определяне на целта към която да вървим. 
втори етап
-диференциране /да раздробим сложното цяло на множество опростени части  / - това е фазата, в която по определена схема можем да разпаднем проектирането на множество опростени проблеми, решаването, на които е сравнително еднозначно и се изразява в ясни скици – етюди.
трети етап
- синтез /да съберем многото етюдни решения в едно/ -  това е етапа, на интензивно протичане на творческия процес - сътворяване, в основата, на което е одухотворението и вчувстването- стремеж да се доближим до целта, ако все още го искаме (защото много често се случва в процеса на работа след натрупването и изясняването на множеството проблеми да се разбере, че се налагат определени корекции  в поставената в началото цел). Важно е постоянно да се следи да няма загуба на решенията от предишния етап или ако това стане - да е с ясното съзнание за сметка на какво.
Това, което се случва на този етап най-точно може да се обясни с термина „черна кутия”- така в  науката и техниката се описва компонент от дадена система, който се разглежда само по отношение на неговя "вход" и "изход". Всичко необходимо за осигуряване на информацията на входа е подготвено от етапа на диференциране, а на изхода очакванията са максимално да се доближим до целта, поставена в първия етап. „Приема се, че съществува функционална зависимост между "входа" и "изхода", а вътрешното устройство, начинът на работа и моментното състояние на съответния компонент не са известни и не са съществени за целите на конкретната задача. Много често този подход всъщност води до по-прецизни резултати в сравнение със строго аналитичния подход, тъй като обикновено съществуват много неизвестни фактори.”1
По-надоло ще разгледам накратко втори етап наречена диференциране, където е съсредоточена основната количество методологична работа, която трябва да се свърши по проекта. Първото нещо, което трябва да се направи е избор на схема за локализиране на отделните проблеми. Тази схема трябва максимално да се доближава до същностната структура на архитектурата като цяло и спецификата на конкретния обект.
И ако определенията за архитектура и мненията какво точно представлява и съвместява са доста многобройни и разнопосочни, то сравнително ясно можем да видим, че проблемите, които се решават при правенето на архитектура са групирани в следните области / хоризонтално развити/: Функционално-утилитарни, обемно- пластични, пространствено-визуални, художествено-естетически, технологично–конструктивни и  природно–екологични, общо шест, които пък се проявяват през три определени нива /вертикално развити/: Градоустройствено, архитектурно и  интериорно. Така, в случая се получава структурна решетка от 18 клетки, във всяка от които можем да решаваме т.н. диференциран проблем – етюд, с голяма сигурност и ограничена вариантност.
Тази  схема на разпадане е строго индивидуална за всеки един обект. Най-общо, като правило, определянето на нивата трябва да обхваща едно над и едно под нивото, в което попада самият обект. Областите също зависят от спецификата на обекта. Споменатите по горе нива и области се отнасят за традиционен архитектурен обект – сграда или комплекс. 
 
Достигането до силна идея е емоционално изживяване, а овладяването и довеждането й до реализация - удовлетворява. Осъзнаването на процеса на архитектурното проектиране е важно за постигане високо ниво при определени обекти, изискващи или предразполагащи към това и е още по-важно за подобряване нивото на повсеместната, ниско– бюджетна ‘масова’ архитектура.


Бележки:
Разсъжденията по тази методология са част от дипломната ми работа /1990 г./ с цел практическо подпомагане на разработването на проекта. Двадесет години по-късно продължават да са ми полезни в практиката. 
Термини като: желана обусловеност, диференциране, синтез, етюд, черна кутия, сътворяване, са смислово точни и не се нуждаят от допълнително пояснение. Употребата на термина „вчустване” е в смисъла на „ абстракция и вчустване„ от В. Ворингер.
1. цитат на част от определението на термина „черна кутия” по wikipedia 

арх. Цветан Симеонов
 

.......... "Интериорен дизайн на дневна зона с неправилна форма" - статия за списание "Жилища“

 

Функционалност и уют в плен на геометрията
/Проект на дневна зона с нестандартна триъгълна форма/
    Традиционно сме приели, че дневната зона в кое да е жилище е помещение с правилна правоъгълна ( или квадратна) форма, в която липсват предизвикателствата на скосени стени или странни ъгли и чупки. 

    Традиционно е така и това е най-улесняващият обитателите начин при избора на разположение на функционалните кътове и тяхното обзавеждане.
     Отново ще повторим – традиционно е така, но помещенията с нестандартна форма са вече често срещан факт при съвременното модерно строителство. Обикновено са следствие от разчупената архитектурна визия на сградата с цел по-внушителен визуален ефект, но и също като резултат от площта на парцела, за който според допустимите норми е издадено строително разрешение.
    И в двата случая на хоризонта на бъдещите новодомци се появяват жилища, в които – ако не всички, то част от помещенията, са с неправилна геометрична форма.


       

    Подобен е и случаят с тази дневната зона с неправилна форма. Тук няма да гадаем каква е точно формата на триъгълника, но точно между тези 3 страни на площта, отредена за дневна, е наложително да се постигне всичко необходимо като функция и оптимален комфорт за обитателите.
    Самата дневна зона с неправилна форма е с обща площ 33 кв.м и е част от ново жилище в гр. Бургас. А с предизвикателството да оформят интериорния дизайн се заемат дизайнерите от архитектурно ателие „Вертикали“.

    Помещението е с триъгълна форма и наличие на остри ъгли, които трябва да се преодолеят или успешно впишат в интериорната картина. А желанието на собствениците е дневната в новия им дом да бъде с модерен интериор, изчистени линии и меки, галещи очите цветове.
Аранжиране на функционалните зони
    След обстойно проучване на нагласите на обитателите и разиграването на различни ситуации, се стига до решението кухнята да бъде разположена в дъното на стаята.

    Кътът с телевизор е позициониран на стената между зоната за хранене и дивана в седящия кът, за да има максимална видимост от всички функционално обособени части в стаята. Това е постигнато чрез TV-стойка с двойно чупещо рамо.
Цветова концепция
    В цветовата концепция на дневната зона залягат меки пастелни тонове, без ярки контрасти при тапицерията на мебелите. Цветните акценти са запазени за картини и аксесоари, които са лесно заменяеми във времето.

    Проектиран е като акцент и дървесен декор, който започва от гърба на кухнята и преминава в обшивка на стената зад меката мебел.
    За цветовото оформление на стените и тавана е избрана комбинацията от бяло и сиво с лек кафеникав оттенък, за да бъдат в хармония с гамата на останалия интериор и обзавеждане.
Използвани материали
    При изграждане на окачения таван освен гипсокартон, са използвани и МДФ плоскости. Частично стената с прозорците е облицована с лакиран МДФ в светъл нюанс на „капучино“. Подът е съчетание на гранитогрес за кухнята и ламиниран паркет за останалата част на дневната. Вградени в окачения таван лунички и висящи осветителни тела са елементите на системата за осветление в тази дневна зона с неправилна форма.
    И макар формата на дневната да е нестандартна, то със сигурност собствениците са постигнали своя стандарт за функционалност и комфорт в новия си дом.

 

Проектанти: арх. Ивайло Симеонов и Герасим Симеонов

статия за списание "Жилища"

.......... "Когато 1 + 1…, е равно също на 1!" - статия за списание "Жилища“

 

Интериор на малък апартамент с площ 58 кв.м
Съвсем нямаме намерение да навлизаме в дебрите на математическите закони, защото те от своя страна също нямат особено отношение към… архитектурните прекроявания на жилищното пространство!
 
 

Защото случаят тук е точно такъв – две малки ателиета се обединяват в едно цяло и резултатът е неголям, но достатъчен за младите собственици апартамент с площ около 58 кв.м.
 


 

Архитектурният план на жилището може да даде сравнително ясна представа къде са били границите на двете предишни маломерни жилища, като едната от входните врати е премахната (зазидана) и бившото антре към това ателие се е превърнала в придадена площ към спалнята.

В случая е имало преди всичко събиране, без изваждане – имаме предвид, че са запазени помещенията, без да се извършват конструктивни промени, в резултат на което апартаментът се състои от: дневна зона с кухня, кът за хранене и кът за отдих, спалня с дрешник и баня, отделно WC и антре.
Жилището се намира в нова жилищна сграда в кв. Сарафово на гр. Бургас. В интериорната му концепция, чиито автори са архитектите от студио „Вертикали“, са използвани като основни цветове бяло, сиво и тюркоазено синьо.
 


Дневната зона  е с площ около 28 кв. м. Кухнята е разположена Г-образно, с вградени уреди, а мебелите са в бяло и сиво. Кътът за хранене е в максимална близост като масата и столовете са изцяло решени в бяло.
 


Кътът са отдих се състои от мека мебел в тюркоазено синьо и малка бяла ниска масичка, а на отсрещната стена е разположен TV-кът и конфигурация от стенни шкафове в бяло и натюрел на дърво.
 


Стените в помещението са решени също в основните цветове, заложени в интериорната концепция.
 


Спалнята с площ около 22 кв.м притежава едно съществено достойнство, което е мечтата на всяка дама – освен голям гардероб, и отделен дрешник.
 


Леглото е с тюркоазена тапицерия, до прозореца е поставена малка тоалетка, а на отсрещната стена е медийният кът.
 


На „територията“ на бившото антре, принадлежало към някогашното ателие, е поставен още един голям гардероб. Всички гардероби са в бяло, като вратата на дрешника е огледална.
Двете санитарни помещения в апартамента не са предмет на този проект, затова не можем да представим техни изгледи.
Свежи тюркоазени акценти на светъл фон – асоциацията с близостта на морския бряг е твърде осезаема, поне според нас, а вярваме, че ще я откриете и вие!
 

 

Проектанти: арх. Цветан Симеонов и арх. Ивайло Симеонов

архитектурно студио "ВЕРТИКАЛИ", гр. Бургас

статия за списание "Жилища“

 

.......... "С технологиите достигаме нови проектни нива, създавайки виртуално средата, която измисляме" - Разговор с арх. Цветан Симеонов, Архитектурно Ателие Вертикали за списание "Строители"

Интервюто е публикувано в списание "Строители - строителна техника, материали, технологии, инструменти", година XVII, брой 2, 2020.

Арх. Симеонов, представете пред читателите на списание СТРОИТЕЛИ архитектурно ателие ВЕРТИКАЛИ
Архитектурно ателие ВЕРТИКАЛИ е създадено 2005 година, въз основа на 15-годишен проектантски опит. Малък колектив сме – 6 до 8 човека, които се занимават с архитектурно проектиране и дизайн. С много други специалисти работим по цялостното проектиране. Знаете колко е усложнен и тежък процесът на проектиране.
През годините, по едно или друго време, са работили цялото ми семейство. Последните години се справяме трудно. Всъщност винаги е било трудно. Налага се да работим всичко, което е нечистоплътно (непрофилактично) и е голям компромис, но не знам какво трябва да се направи, за да запазим колектива и възможността, когато ни се отдаде такава, да свършим определена работа, която си заслужава. Големият ми син - арх. Ивайло Симеонов, вече повече от 2 години работи в Австрия. Дано това не е единственото решение и за всички останали.

Конкретно към подхода Ви на работа, разбира се, всеки проект е уникален и налага индивидуални изисквания, въпреки това, има ли общи принципи, към които се придържате, имате ли предпочитания към материали, стилове, цветове?
Ние се мъчим сериозно да държим обвързани практиката и теорията, философията и смисълът на съвременната архитектура. Аз, самият, имам теоретична разработка (работена дълги години и пробвана в практиката) в сферата на методологията и принципите при проектиране: „Архитектурното проектиране като творчески процес”, която като доклад бе представена през 2012-та година на архитектурни четения при БАН.
Опитваме се да научим нещо повече от това, което може да се прочете или види готово, да правим собствени проучвания и опити. Към офиса – ателието, имаме и голяма експериментална работилница, където можем да опитваме определени пластични идеи, технологии, детайли. Имаме изработени десетина прототипа и модела. За съжаление в България пазарът не се интересува много от генерирането, налагането и провеждането на нови идеи. По-лесно е нещо да се изкопира (препише) или още по-зле - да се прави абсолютно несъстоятелна архитектура чрез нареждане на арки, сводове, рустика, корниз, фронтони и какво ли още не или направо да се направи откровен кич.

Какво място заемат в работата Ви съвременните технологии и дигиталните иновации при създаването на ефективен и функционален проект?
Вече никой не може да си представи проектирането без новите технологии. Помагат много чисто технически. Извън техническата помощ е възможно постигането на друго ниво, но това е нещо, което тепърва ще става. В крайна сметка успяваме и сме в състояние да пресъздадем виртуално средата, която измисляме. Въпросът все пак е: Кой какво харесва? Сградите стават такива, каквито искат Възложителите.
Като бях млад исках да имам възможността да направя поне една страхотна сграда, а сега искам да имах възможност да не бях правил нито една несъстоятелна такава.

Представете някои проекти от практиката Ви и интересните решения, които сте приложили.
Ще Ви представя един проект, строителството на който приключи миналата година (2019 г.) - „Реновация и разширение на Сграда на съобщенията” в УПИ I- общ., кв. 67, гр. Несебър, общ. Несебър”. През годините – от идейния проект до реализацията му обектът е номиниран и печелил следните конкурси и награди:
1. Изложба по повод Архитектурен Фестивал София 2015 - Представени за подбор бяха обекти, примери на съвременна българска архитектура от последните 10 години, които задават посоката на динамично променящата се градска среда в София и други градове. Проектът е селектиран от компетентно жури за участие в Изложбата, която се проведе от 21.09.2015 г. до 27.09. 2015 г. - „Мост на влюбените“ НДК.
2. Изложба в Рим “10 години КАБ – новото начало” - Преглед, организиран от Регионална колегия София-град към Камара на архитектите в България с цел представяне на българските проектиращи архитекти и на резултатите от въвеждането на регулацията в проектирането пред колегията на Ордена на архитектите в Рим. Комисия по подбора, избра от всички участвали само 30 проекта, сред които и нашият, които бяха включени в изложбата, проведена от  26.10 2015 г. до 06.11.2015 г. в Дома на архитектурата в Рим – площад Манфредо Фанти №47
3. Трето място на конкурса за „Годишни архитектурни награди АРХ ИНОВА 2015 г.” - Организатори на наградите АРХ ИНОВА са специализираните медии в областта на архитектурата, строителството и интериорния дизайн, с партньорството на Камарата на архитектите в България, Съюзът на архитектите в България, Triple Green Building Group и Colliers International. На национално ниво участваха проекти за офис сгради, проектирани през последните 10 години. Жури в 10 членен международен състав отреди трето място на проекта. Събитието по награждаването се състоя на 29.10.2015 г.
4. Първо място в конкурса BIG see awards 2020.- Награждаването ще се състои на 20 май 2020 г. в Братислава, Словения.
Архитектурно-художественият образ на новопроектирана и съществуваща сгради са съобразени с изискванията, произтичащи от местоположението и функцията им. Архитектурният проект предлага решение за вписването на обекта в околното пространство, което е убедително обвързано по отношение на функционалното, визуално и стилово съответствие с предвижданията на проектите, които са в процес на реализация в контактната зона и конкретно с новоизграждения Културен център. По този начин съществуващата и новопроектираната сгради стават част от съвременен комплекс с общо външно пространство.
Технико- икономически показатели: ЗП нова сграда -  205 кв. М, РЗП нови сгради – 810кв.м;
Пристройката е ситуирана североизточно в „Г“-то на съществуващата сграда. Обособен е нов вход, асансьор и стълбищна клетка. Развити са четири етажа, като офисите, разположени в тях са с благоприятно източно изложение. Новата сграда функционално е приобщена към съществуващата, където се преустройват офисите и съществуващите санитарни възли.
Така ситуирана пристройката може е изпълнена без да се нарушава целостта и функционирането на съществуващата сграда. Т.е., със заложеното в проектирането поетапното строителството е обезпечен и непрекъснат работен процес на фирмите и институциите, работещи в нея.
С реконструкцията се подобрява функционалността на сградата по 3 показателя: I-во - Приобщаване – чисто визуално в съвременната среда на площадното пространство (не само обвързване с пристройката); II-ро – Достигане на нормите за енергийна ефективност на сградата чрез санирането ѝ; III-то – Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, (удовлетворявайки изискванията на наредба № 4) чрез благоустрояване на околното пространство и съществуващият вход, респективно чрез асансьора в новопроектираната сграда.


Линк към публикацията на интервюто в сайта на списание Строители: stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2020-2/interview/B5_06276.html

Тук може да видите и разлистването на броя, интервюто е на стр. 14 - magazines.elmedia.net/stroiteli/smt-2020-2/index.htm

Творчески екип

архитект Цветан Симеонов

дата на раждане: 11.04.1963г.

образование: 
Магистър по специалност “Архитектура”, катедра "Градоустройство" Висш Институт по архитектура и строителство, гр.София, 1991г.

опит:

2005г. до настоящия момент - управител на архитектурно студио „Вертикали” ЕООД

2004г. - управител на фирма „Архитектурно ателие - Симеонов”

1993 г. - ЕТ „Студио МЯРА - Ц. Симеонов” и “Сигма 96”ООД - архитект, проектант

1991-1993 г. - “Проектантска организация- Бургас”-архитект, проектант

архитект Ивайло Симеонов

дата на раждане: 06.06.1986г.

образование:
Магистър по специалност “Архитектура”,
специализация - “Архитектура на сгради и комплекси”,
Нов Български Университет, София, 2012г.

опит:

2012г. - архитект в архитектурно студио “Вертикали”

2010-2012г. - Чертожник в архитектурно ателие “DesignD”, гр. София

2005-2010 г. - изготвяне 3D Визуалиции и интериорни проекти на свободна практика

Галерия

Top