ВЕРТИКАЛИ

Реконструкция и разширение на НХА, гр. София

 • Проектант:
  архитект Ивайло Симеонов

 • Година:
  2012

 • Фаза:
  Дипломен проект

 • Местоположение:
  гр.София, бул.Цариградско шосе

 • Основни параметри:
  РЗП – 22 634 кв.м.
  ЗП – 4 654 кв.м.
  Парцел – 15 839 кв.м.
  Кинт – 1,43
  Пзаст– 34%


Ситуация и Структурообразуващи фактори на градоусройствено ниво:
Обектът се намира на терен, който граничи от север и от изток с обществени сгради – Министерството на евроинтеграцията, Института по биология и имунология към БАН, Инструменталния факултет на ДМА и спортна зала Универсиада, от северезапад граничи с 4-5 етажна жилищна структура, а от юг с парк „Борисова градина“. Обслужващи пътни артерии са : локалното на бул. „Цариградско Шосе“ и ул.” Акад. Людмил Стоянов”
За създаването на сграда-комплекс, която отразява /реагира/, на ситуацоинната среда се обособява структора, която интегрира в себе си елементите на тази заобикаляща среда, а именно: широкоплощните обеми на административните сгради-изразени в начина на засртояване на комплекса, характерните издължени обеми на жилищните сгради-изразени в подобните обеми на учебните корпоси и възможността на природната среда да заобиколи и навлезе и да стане част от комплекса, чрез повдигане от земята с едно ниво на част от обемите.
При търсенето на обемно-пластичната композиция е отчетен факта, че сградата се намира край оживена пътна артерия (бул. Цариградско шосе) и възприемането и по време на движение- композицията е ясно четима.
За съществуващата сграда :
Сградата е проектирана в първите десетилетия на миналия век, около 1925-1930 година от арх. Мария Сапарева, за нуждите на Института по ветеринарна медицина. Тя е масивна, на два етажа и висок партер, с обширни подпокривни пространства. Разположена е сред свободен озеленен терен, което дава възможност за бъдещо разширение, с обособен вътрешен двор, както е първоначалния замисъл.
Към момента сградата се използва от Националната художествена академия, като в нея се помещават: администрацията на приложния факултет на НХА, студенти на шест от общо десетте катедри на приложния факултет (катедра “Резба”, катедра “Сценография”, катедра “Метал”, катедра “Индустриален дизайн”, катедра “Дизайн на детската среда” и катедра “Реставрация”), както и работилници и складове за материали към съответните катедри.
Броят на студентите, обучаващи се в сградата са съответно: катедра “Резба” – 45д., катедра “Сценография” – 42д., катедра “Метал” – 38д., катедра “Индустриален дизайн” – 64д., катедра “Реставрация” – 30д., а броят на студентите за целия факултет е общо 508 души по данни от (11.2009г.) Броят на студентите на факултета за изящни изкуства към НХА е 379.
Сградата на приложния факултет към НХА участва в силуета на един от главните булеварди на столицата-бул.”Цариградско шосе”. В същия квартал са разположени представителни обществени сгради. Останалите квартали са застроени предимно с жилищни сгради на по 4-5 етажа. От другата страна на бул. „Цариградско шосе” се намира „Борисова градина”.
Същевременно сградата не се смята за ценна от културно-историческа гледна точка според архивите на съответните инстанции и организации.
 Намеса в съществуващата сграда:
 Запазена е съществуващата постройка, като предложението е да се направи реконструкция на фасадата и да се подменят дограмите. Фасада от към вътрешния двор става част от интериорното пространство. Премахва се скатният покрив и се надстроява с пълноценен етаж, където се разполага библиотеката на академията. На мястото на спортния салон обособява лекционна зала – аудитория за 200 човека. Предвижда се сериозно усилване с нови конструктивни елементи на съществуващата конструкция на сградата.
 Функционална схема:
 Съществуващата постройка е коридорен тип, като от едната страна има помещения, а другата гледа към вътрешнен двор. В новата част се запазва и развива същия принцип, като нивата на плочите се изравняват с тези на старата сграда и коридорите от едната страна остават отворени към вече покрит вътрешен двор, а от другата се обслужват помещенията.
Функционално съдържание:
 Главните подходи към новата структура са три: към административната част, в обема на съществуващата сграда; от север и от юг в обема на новата сграда, съществуващата транспортна комуникация ул. Акад. Людмил Стоянов се разширява и се обособяват паркоместа за нуждите на университета. От изток се усъществява зареждането на университетският стол и суровини и материали нужни на академията.
На кота 0,00 от входовете в новата част се влиза в обособено атриумно простраство(място за провеждане на различни културни мероприятия – перформънси, изложби, срещи, коктеили и др.) с височина 15,5м. в най-високата си точка и има визуална връзка с всички етажи и вертикални комуникации. Фасадата на старата сграда от към вътрешния двор става част от интериора, където е възможно са направени отвори с цел по-добра комуникационна връзка между старата и новата част. Чете се обемът на аудиторията (за 200 души), която е обособена в общото пространство като форум и вертикална връзка с горния етаж.
 Кота 0,00 (4654 кв.м.)- 6 ателиета, 1 компютърна зала, семинарна зала с равен под за 100 души, аудитория с 200 места, медицинско звено,ресторант, охрана, помещения за следните отдели нужни за функционирането на университета: административно-стопански, учебно-методичен, човешки ресурси, финансово-счетоводен, юрист.
Определил съм местата на нужните складове, тоалетни, стълби и асаньори.
 Кота – 3,20 (3025кв.м.) – Галерия, 6 работилници, складове и хранилища, кухня(разливна),ресторант, 23 паркоместа
 Кота + 4,70 (5105кв.м.) – 22 ателиета, Декан ИИ+секретар, Декан ПИ+секретар, Ректор+секретар, зам.Ректори+секретар, лекционна зала с равен под за 100 д. , 2 семинарни зали, хранилища и складови помещения
 Кота + 8,80 (4745кв.м.) – 18 ателиета, стаи за преподаватели, компютърна зала, 2 семинарни зали, стаи за администрация към библиотеката, хранилища и складови помещения
 Кота + 12,20 (5105кв.м.) – 21 ателиета, библиотека, хранилища и складови помещения
 Фасади:
В условие на такъв голям процент остъкляване фасадната концепция, е ключов момент към успешно реализиране на утойчив инергийно ефективен проект.Избраната фасадна концепция е тънка двойно остъклена елементна фасада с вградени оптични слънце-защитни щори. В съчетание със сградната автоматизация и приложените интелигентни алгоритми фасадата се превръща в активен регулатор и участник в поддъжането на микроклимата в интериора като реагира на енергийните потоци според условията и нуждите.
Плътните части са от етернитови плочи на монтажна скара, детайл, който позволява вентилиране на топлоизолацията.
С цел запазване на единството при оформяне на новата обемно-пространствена композиция са използвани видимо същите материали като в старата сграда. Те всъщност са етернитови плоскости, но повърхностната обработка е същата.
Конструктивно решение:
Над кота 0,00 новата част на сградата е изпълнена с метална конструкция. Целта е да се получи максимално лека и здрава, поради характера на обемно пластичната композиция и най-вече заради големите конзоли.
За минимализиране на теглото подовите плочи са изпълнени с оставащ кофраж от LT ларина, която е изчислена за конструктивно съдействие, стомано- бетонната заливка е шлайфана с цел да отпадне замазката, а след това се полага саморазливна настилка на епоксидна основа с минимално тегло.
Покривното покритие също е изпълнено по възможно най-улекотена система – метална конструкция, топлоизолация, слой хидроизолационна мебрана. Наклонът е постигнат с конструкцията. Това намаляване на теглото е много важно особенно в зоната на надстрояването на старата сграда и в зоната на големите конзоли.
За осигуряването на големите конзоли и земетръс цялата метална конструкция трябва да работи като пространствена система чрез всички етажи.
Подобни проекти
Top